Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INFORMATORDEWELOPERSKI.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW 

Spis treści: 

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Zasady świadczenia usług

§ 4 Reklamacje

§ 5 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

§ 6 Postanowienia końcowe

§1 DEFINICJE

 1. Informator Deweloperski – informatordeweloperski.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Szafrana 5/75, 30-363 Kraków, posiadającą numer NIP: 5512524789, prowadząca Serwis. Kontakt z informatordeweloperski.pl jest możliwy pod adresem: kontakt@ informatordeweloperski.pl lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji. 
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony w domenie internetowej informatordeweloperski.pl, w ramach którego świadczy Usługę na rzecz Użytkowników.
 3. Usługa– usługa świadczona przez informatordeweloperski.pl zarówno na rzecz Użytkowników, jak i Gości polegająca na: 

– uzyskaniu przez nich dostępu do Ofert;
– możliwości kontaktu z Deweloperem z pośrednictwem informatordeweloperski.pl, poprzez wysłanie formularza;
– otrzymywanie powiadomień e-mail i sms o nowych ofertach i promocjach dotyczących Nieruchomości lub Inwestycji;

4.   Usługa Kontaktu z Ekspertem Finansowym– usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi i Gościowi kontaktu z ekspertem finansowym, której celem jest otrzymanie przez Użytkownika albo Gościa konsultacji w zakresie uzyskania kredytu mieszkaniowego. Zarówno Użytkownik, jak i Gość mogą zamówić Usługę Kontaktu z Ekspertem Finansowym poprzez dostępne w Serwisie formularze lub podczas rozmowy z pracownikiem informatordeweloperski.pl. Korzystanie z Usługi Kontaktu z Ekspertem Finansowym nie wymaga przejścia procesu rejestracji i utworzenia konta. Dla wykonania usługi, o której mowa w niniejszym akapicie wymagane może być podanie danych osobowych, które jest dobrowolne jednakże niezbędne do świadczenia usługi. Usługa Kontaktu z Ekspertem Finansowym świadczona jest przez informatordeweloperski.pl we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Informacje na temat eksperta finansowego oraz sposobu przetwarzania przez niego danych osobowych Użytkownika lub Gościa zostaną przekazane Użytkownikowi lub Gościowi w formie mailowej z momentem przekazania danych ekspertowi. Informator Deweloperski nie jest instytucją bankową ani podmiotem uprawnionym do udzielania kredytów i nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem lub Gościem a kredytodawcą. Zawarcie umowy z kredytodawcą odbywa się poza Serwisem, bez pośrednictwa Informator Deweloperski i zależy od spełnienia warunków otrzymania finansowania odpowiednich dla danego kredytodawcy. 

 • Oferta – oferta sprzedaży nieruchomości lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej stanowiącego odrębny przedmiot własności przez Dewelopera zamieszczona w Serwisie. informatordeweloperski.pl dopasowuje ofertę do Użytkownika lub Gościa na podstawie kryteriów zadeklarowanych przez niego w formularzach dostępnych w Serwisie. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
 • Deweloper – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Oferty są dostępne w ramach Serwisu. 
 • Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana. 
 • Konsument – Użytkownik lub Gość będący osobą fizyczną dokonujący w Serwisie czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 • Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem lub Gościem a Deweloperem na podstawie Oferty dostępnej w Serwisie. 
 • Sieć Partnerska – serwisy internetowe, poza Serwisem, z których korzystają Użytkownicy i Goście, a na których informatordeweloperski.pl ma możliwość prezentacji komunikatów i ofert skierowanych do Użytkowników i Gości. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, otrzymywania Ofert, a także kwestie dotyczące postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. 
 2. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Oferty, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej informatordeweloperski.pl, Deweloperów lub osób trzecich. Korzystanie z tych treści jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionego. 
 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko informatordeweloperski.pl z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika albo Gościa postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, informatordeweloperski.pl poinformuje odpowiednio Użytkownika albo Gościa o tym fakcie i wezwie go do wyjaśnienia sprawy. 
 4. Goście mogą korzystać z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości. 
 5. W ramach Serwisu możliwe jest: 
  1. przeglądanie zawartości Serwisu; 
  2. korzystanie z Usługi i Usługi Kontaktu z Ekspertem Finansowym. 
 6. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi: 
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microso Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli; 
 • włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); 
  • w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows. 
 • Użytkownik i Gość są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. Użytkownik i Gość nie powinni: 
  • podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym nie powinni ingerować w zawartość Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  • podejmować działań bezprawnych, w tym przesyłać za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej lub treści o charakterze dyskryminującym bądź rasistowskim;
  • nadużywać funkcjonalności Serwisu;
  • korzystać z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi. 

§3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Serwis służy prezentacji Ofert i umożliwieniu nawiązania kontaktu przez Użytkownika i Dewelopera. Serwis nie umożliwia zawarcia Transakcji. 
 2. Informator Deweloperski nie jest stroną Transakcji. Ostateczne warunki Transakcji powinny zostać uzgodnione przez Użytkownika lub Gościa i Dewelopera. 
 3. Informator Deweloperski przygotowuje Oferty na podstawie informacji dostarczanych przez Dewelopera. Informator Deweloperski nie weryfikuje przy tym ich prawdziwości i rzetelności. 
 4. Informator Deweloperski udostępnia w Serwisie formularz pozwalający na określenie istotnych dla Użytkownika kryteriów doboru Ofert. Użytkownik może dobrowolnie wypełnić formularz i jego uzupełnienie nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu. 
 5. Uzupełnienie formularza spowoduje, że Użytkownik będzie otrzymywał Oferty dopasowane przez Informator Deweloperski do Użytkownika na podstawie określonych przez Użytkownika kryteriów i przekazanych przez Użytkownika informacji. 
 6. W ramach realizacji Usługi Informator Deweloperski powiadomi Użytkownika poprzez wiadomość e-mail, SMS oraz poprzez komunikat wyświetlany w Serwisie i serwisach internetowych w ramach Sieci Partnerskiej o możliwości zapoznania się z Ofertą w Serwisie. Użytkownik może ograniczyć sposób otrzymywania od Informator Deweloperski powiadomień do komunikatu w Serwisie i wiadomości e-mail albo do komunikatu w Serwisie i wiadomości SMS. 
 7. Informator Deweloperski może kontaktować się telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS lub mailowo z Użytkownikiem, na podane przez niego dane kontaktowe, w celu i w ramach realizacji Umowy. 
 8. Korzystając z Serwisu, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z Ofertą, a także nawiązania kontaktu z Deweloperem przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Serwisie lub telefonicznie. 
 9. Informator Deweloperski przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Dane osobowe Użytkownika takie jak numer telefonu czy adres e-mail nie będą udostępniane przez Informator Deweloperski osobom trzecim, w szczególności Deweloperom, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11 poniżej. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Informator Deweloperski wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Usługi. 
 10. Użytkownik korzystając z formularzy umieszczonych w Serwisie może poprosić Informator Deweloperski o przekazanie danych do Dewelopera, celem przedstawienia przez niego Oferty. Przy wysłaniu przez Informator Deweloperski formularza do Dewelopera zostaną mu przekazane dane kontaktowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz inne dane pozwalające na lepsze dopasowanie oferty do preferencji Użytkownika, celem realizacji jego prośby o kontakt. Jeśli już po przesłaniu formularza do Dewelopera, pojawią się kolejne dane, dzięki którym oferta przedstawiona przez Dewelopera będzie lepiej dopasowana, zgłoszenie zostanie uzupełnione poprzez dosłanie do Dewelopera tych danych. Przesłanie przez Użytkownika prośby o kontakt ze strony Dewelopera stworzy możliwość przesyłania Użytkownikowi informacji dotyczących Oferty poprzez kontakt telefoniczny, SMS lub wiadomość e-mail. 
 11. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci skorzystania z Usługi Kontaktu z Ekspertem Finansowym, Ekspert Finansowy otrzyma dane dotyczące Użytkownika (tj. informacje o preferencjach Użytkownika dotyczących poszukiwanej nieruchomości, historii przeglądanych przez niego ofert oraz jego danych kontaktowych: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu) w celu i zakresie potrzebnym do realizacji tej usługi. 

§4 REKLAMACJE

 1. Użytkownik i Gość mają prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Informator Deweloperski Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu. 
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@informatordeweloperski.pl lub pisemnie na adres Informator Deweloperski. 
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika/Gościa związane ze składaną reklamacją. 
 4. W przypadku złożenia reklamacji przez Użytkownika, Informator Deweloperski niezwłocznie poinformuje Użytkownika o jej otrzymaniu na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. 
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Informator Deweloperski zwróci się do Użytkownika lub Gościa o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Informator Deweloperski, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. 
 6. Informator Deweloperski rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Informator Deweloperski w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej przez Gościa odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w treści reklamacji. 

§5 POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informator Deweloperski ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn: 

 1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników; 
 2. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu; 
 3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu; 
 4. zmiana warunków świadczenia Usługi lub wycofanie określonej funkcjonalności przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi świadczone przed wejściem w życie tych zmian; 
 5. wprowadzenie nowej usługi odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne; 
 6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. 
 7. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Informator Deweloperski, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
 8. Zakres wprowadzanych zmian będzie odpowiadać zakresowi zaistniałej przyczyny, która była podstawą do zmiany Regulaminu. 
 9. Informator Deweloperski może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: 
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia; 
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. 
  3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy w trybie § 3 ust. 9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Informator Deweloperski jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa. 
 10. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Informator Deweloperski w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.